Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen BROSIS EVENTS, gevestigd aan de Bouwsteeg 4 te 6587 AW Middelaar (ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer 55302750 – hierna te noemen BROSIS EVENTS - en wederpartij.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Brosis Events opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de wederpartij gesloten overeenkomsten. De wederpartij ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten wordt hierna steeds genoemd: huurder. Wanneer hierna Brosis Events wordt genoemd, wordt daarmee bedoeld Brosis Events.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan. De door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dan ook nimmer geaccepteerd.
 2. Wijzigingen en of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk door Brosis Events aan de wederpartij is bevestigd en alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Voor nieuwe opdrachten c.q. overeenkomsten kunnen geen rechten ontleend worden aan eerder overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden.
 3. Indien twee of meer (rechts-)personen gezamenlijk met Brosis Events een overeenkomst sluiten. is leder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. De prijzen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van Brosis Events of (begin van) feitelijke uitvoering door Brosis Events van de verhuur.
 3. Door of vanwege Brosis Events verstrekte documentatie, gebruiks- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van Brosis Events, bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst.
 5. Tenzij anders is overeengekomen is Brosis Events gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen.

Artikel 3 - Betaling

 1. De door Brosis Events opgegeven prijzen luiden in Euro’s exclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. De op de prijslijst van Brosis Events aangegeven prijzen luiden exclusief 21% BTW.
 2. Betaling van de order, dit is inclusief borg, dient te geschieden binnen 8 dagen na ondertekening en retour zending van de orderbon, op de bankrekening van Brosis Events.
 3. De borg zal binnen 8 dagen, na in goede staat en zonder gebreken terug keren van de bestelling, worden teruggestort.
 4. Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan Brosis Events toekomende bedrag niet binnen de in deze leverings- betalings-voorwaarden gestelde termijn voldoet vervalt de gereserveerde opdracht.
 5. Na het sluiten van de overeenkomst is Brosis Events gerechtigd om van de huurder genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 6. Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert huurder in verzuim en is Brosis Events bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder, tenzij Brosis Events verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het te vorderen bedrag.
 7. Een door huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Artikel 4 - Annulering

Annulering van de overeenkomst door huurder is mogelijk tot 24 uur voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Ingeval van tijdige annulering is huurder 50 % van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij niet-tijdige annulering blijft de volledige prijs verschuldigd.

Artikel 5 - Regeling ten aanzien van verhuur van objecten

 1. De verhuurde objecten blijven eigendom van Brosis Events en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van Brosis Events.
 2. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat de vennootschap, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde.
 3. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan Brosis Events kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.
 4. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan Brosis Events, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is zoals bedoeld in artikel 5.3, te worden teruggegeven.
 5. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Brosis Events geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en Brosis Events hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan Brosis Events te vergoeden. Indien door deze schade Brosis Events zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
 6. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een éénzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
 7. Voor zover het bepaalde in de artikelen 5.1 tot en met 5.6 afwijkt van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden dan prevaleren de artikelen 5.1 tot en met 5.6.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. Ingeval van beschadiging aan het verhuurde, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
 2. In geval de huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als hierboven in artikel 5.5 genoemd aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.
 3. Brosis Events is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voorzover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Brosis Events of van door hem ingeschakelde hulppersonen. Deze bepaling geldt slechts voorzover Brosis Events een overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 6.3 bepaalde, is Brosis Events niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart Brosis Events terzake van eventuele vorderingen van derden.
 5. Indien Brosis Events ingevolge het voorgaande gehouden is de schade die de huurder lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorgaand artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is Brosis Events nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Brosis Events of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 6. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Brosis Events ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

Artikel 7 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is Brosis Events bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Brosis Events aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
 3. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan Brosis Events het gebruik van het verhuurde stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Brosis Events nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door huurder geleden schade.

Artikel 8 - Ontbinding

 1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is Brosis Events bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder: a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Brosis Events voorzienbaar is dat de huurder daarin zal tekortschieten.
 2. Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat Brosis Events gehouden is tot enige schadevergoeding.
 3. Alle vorderingen die Brosis Events in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 9 - Slotbepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen uit de tussen Brosis Events en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur en huur te worden opgenomen.
 3. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Elk geschil tussen Brosis Events en de huurder zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin Brosis Events is gevestigd worden beslecht. Dit artikel geldt niet in het geval de huurder natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

DOWNLOAD HIER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN ALS PDF